Algemene voorwaarden

Laatste update op 11/10/2017

Download de PDF

De gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene voorwaarden te lezen alvorends tot een bestelling over te gaan. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming noidg van één van je ouders of van je voogd om een besetelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

Sarenza is lid van BeCommerce. Dit betekent dat onze website door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt op het respecteren van de Becommerce gedragscode. De BeCommerce gedragscode beschermt uw belangen als consument. De gedragscode is beschikbaar op de volgende website

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van BeCommerce en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Identiteit van de ondernemer

Sarenza SA
27-29 rue de Choiseul
75002 Parijs
Frankrijk

T: 01 43 94 490
F: +33 (1) 70618990
E: klantendienst@sarenza.be
Maandag tot vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
Ondernemingsnummer: 480 188 507 (Ingeschreven bij het Registre du Commerce et des sociétés Paris)
BTW-identificatienummer: FR 064 801 885 07

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van;
 • de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
 • f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping
 • g. De algemene voorwaarden en een samenvatting van de bestelling zullen naar de klant worden gestuurd in de e-mail van de bevestiging van de bestelling.
5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangstdatum zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, zonder redenen op te geven of boetes te betalen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. In aanvulling hierop biedt de ondernemer 100 dagen bedenktijd vanaf de verzenddatum op voorwaarde dat de onderstaande retourprocedure wordt gerespecteerd. Deze procedure doet niets af aan de wettelijke rechten die de consument geniet binnen de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen.
Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend via de retourprocedure via het persoonlijke Sarenza-account van de consument of via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Voor een schriftelijke herroeping kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht, en dit versturen naar per e-mail naar: klantendienst@sarenza.be of per post naar Sarenza, Klantendienst, 27-29 Rue de Choiseul, 75002 Paris, Frankrijk of per fax naar: 020 201 0153.  Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om een mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
2. Als de overeenkomst wordt herroepen, ontvangt de consument alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de aangeboden gratis levering via bpost) onverwijld en in ieder geval niet later dan de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, bij de ondernemer is dit 100 dagen, te tellen vanaf de dag dat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst terug te herroepen. De consument wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij er door de consument uitdrukkelijk anderszins is ingestemd. In ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan,

1. Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor rekening van de ondernemer. Tenzij de consument voor een andere retourprocedure heeft gekozen dat de aangeboden gratis retour via bpost; de consument draagt in dit geval de rechtstreekse kosten van de terugzending van het product.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de retour is gescand in een bpost-afhaalpunt, de terugzending terugbetalen.
3. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via zijn persoonlijke Sarenza-account of door middel van het modelformulier voor herroeping (aangeboden in PDF-formaat in Artikel 6).
4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, 100 dagen bij de ondernemer, vanaf de dag volgend op de in artikel 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug via bpost. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
5. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. De ondernemer vergoedt de geretourneerde artikelen van de consument, volgend de retourmelding via het Sarenza-account (of via het model voor herroeping) en nadat het retourpakket is gescand in een bpost-afhaalpunt. Het bedrag zal binnen 48u worden teruggestort op het betaalmiddel van de consument.
2. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van terugzending dan de gratis retourprocedure via bpost, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d) die snel kunnen bederven of verouderen;
 • e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • f) voor losse kranten en tijdschriften;
 • g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 • b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. Sarenza is niet aansprakelijk voor het misbruik en/of intensief gebruik van artikelen die mogelijk door de klant zijn veroorzaakt. Sarenza kan daarnaast niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de retour van een artikel dat niet via Sarenza.be is besteld. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van het juiste artikel naar de juiste ontvanger. Sarenza zal bijgevolg een verkeerd geretourneerde item niet terugbetalen.

Verzending en levering

Sarenza.be verbindt zich ertoe de bestelde en betaalde artikelen door de klant te leveren binnen de volgende leveringstermijn :

* Levering in een afhaalpunt van bpost of aan huis : binnen 24u vanaf de verzending* van bestellingen die geplaatst zijn van maandag tot en met vrijdag voor 13u (met uitzondering van feestdagen).

Alle bestellingen geplaatst op vrijdag na 13 uur, zaterdag of zondag kunnen pas geleverd worden vanaf dinsdag. De levering binnen 24u is in deze gevallen niet gegarandeerd.

* Levering via DHL Express aan huis : binnen 24 uur vanaf verzending (deze express-levering kost 12 Euro)

Met uitzondering van de DHL Express-service, gelden er verzendkosten voor alle eerste bestellingen onder de 30 Euro (na aftrek van eventuele kortingen). De verzendkosten worden vermeld bij het valideren van de bestelling. De levering is gratis vanaf de tweede bestelling. Wij vergoeden geen kosten voor de DHL Express-service indien de bestelling wordt teruggestuurd. 


Deze levertijd kan niet gegarandeerd worden tijdens de solden periode en wanneer er speciale aanbiedingen voor klanten zijn. De klant is verplicht zelf de staat van het artikel te controleren wanneer hij het ontvangt.
Elke afwijking met betrekking tot de artikelen (schade, ontbrekend artikel in vergelijking met de bestelling, beschadigd of geopend pakket, defect artikel...) moet binnen 3 dagen na levering worden aangegeven.
 
De klant moet de inhoud van het pakket en de conditie van de artikelen controleren vóór de ondertekening van het ontvangstbewijs (papier of elektronisch).
Een geopend/beschadigd pakket, beschadigd artikel en/of het ontbreken van artikelen moet niet worden aanvaard door de klant. De klant zal Sarenza.be op de hoogte brengen van het probleem.

Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenbehandeling

Naar Sarena.be verzonden reclamaties zullen zo snel mogelijk in behandeling worden genomen en een antwoord met ontvangstbevestiging ontvangen binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst.

Sinds 15 februari 2016 is de website voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie voor iedereen beschikbaar. Iedere consument die een geschil heeft met een onderneming die zich op het grondgebied van de Unie bevindt, kan hier een verzoek tot bemiddeling indienen. U kunt ook de website van de Europese Commissie aangaande bemiddeling voor consumenten bekijken: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

Een klacht kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce. www.BeCommerce.be De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar BeCommerce gestuurd. 

Cadeaubon

1. Een cadeaubon kopen :
De klant kan één of meerdere cadeaubonnen kopen op de site www.sarenza.be. Deze cadeaubonnen kunnen uitsluitend op de site www.sarenza.be gebruikt worden.
De cadeaubonnen kunnen tijdens de aankoop met geen enkele kortingscode gecombineerd worden.
De cadeaubonnen kunnen uitsluitend betaald worden via creditcard of PayPal.
Tijdens het aanvragen van een cadeaubon, dient de klant het e-mailadres van de cadeaubon begunstigde in te voeren. Dit e-mailadres kan nadien niet meer veranderd worden. Als het e-mailadres van de begunstigde(n) verkeerd wordt ingevoerd, dan heeft de klant de mogelijkheid zijn of haar bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren. Het bedrag op de geannuleerde cadeaubon(nen) zal volledig terugbetaald worden aan de klant en dit volgens de betaalmethode die hij/zij gekozen heeft tijdens zijn of haar aankoop.
De annulatie dient aangevraagd te worden binnen een maximum termijn van 3 maanden en dit vanaf datum van uitgifte van de cadeaubon. (De uitgiftedatum komt overeen met de verzenddatum van de cadeaubon naar de begunstigde).
Geen enkele annulatieaanvraag wordt aanvaard als de cadeaubon door de begunstigde geactiveerd werd. Een cadeaubon wordt als geactiveerd beschouwd wanneer de waarde ervan op het Sarenza account van de begunstigde werd overgedragen onder de vorm van een cadeaukortingbon.
Sarenza kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden als het e-mailadres van de cadeaubon begunstigde een fout bevat.
De cadeaubon is 1 jaar geldig en dit vanaf de datum waarop de bon naar de begunstigde verstuurd wordt.
Als de cadeaubon niet geactiveerd wordt binnen een termijn van 1 jaar, (vanaf de uitgiftedatum), dan wordt het bedrag van de cadeaubon definitief aan Sarenza overgedragen.
Sarenza behoudt zich het recht om elke cadeaubon of cadeaukortingbon bestelling, of een bestelling waarvan de artikelen betaald werden met of een meerdere cadeaukortingbonnen, te annuleren als deze in haar ogen riscico op fraude inhoudt.
2. Activering van een cadeaubon - omzetting in een cadeaukortingbon : De begunstigde van de cadeaubon zal een e-mail ontvangen met daarin een activeringslink. Hij of zij dient op deze link te klikken om zich te kunnen aanmelden op de site www.sarenza.be, in geval hij/zij al een Sarenza account heeft, of om zijn/haar Sarenza account aan te maken, zodat de cadeaubon geactiveerd kan worden. Door de activering van een cadeaubon wordt het vermelde bedrag op de cadeaubon aan de begunstigde ter beschikking gesteld onder de vorm van een cadeaukortingbon. Deze cadeaukortingbon zal beschikbaar zijn in het Sarenza account van de begunstigde en zal automatisch toegevoegd worden aan zijn of haar winkelmandje op het moment dat de bestelling gevalideerd wordt. De cadeaubon is 1 jaar geldig en dit vanaf de uitgiftedatum van de cadeaubon. De cadeaubon kan niet gesplitst worden in meerdere schijven, noch terugbetaald worden, noch geruild worden voor contant geld. 

In geval van retour van een artikel dat betaald werd met een kortingbon, zal Sarenza in eerste instantie het surplus bedrag terugbetalen (in geval de klant een artikel heeft besteld voor een hoger bedrag dan het bedrag op de cadeaubon) en nadien het betaalde bedrag (betaald door middel van de cadeaubon) reactiveren onder de vorm van een kortingbon. De begunstigde aanvaardt ons protectiebeleid inzake persoonlijke gegevens tijdens de activering van zijn of haar cadeaubon.
Een cadeaubon schenken

Solliciteren bij Sarenza

Solliciteren & kandidaturen :
De nominatieve gegevens die verzameld worden, worden via de computer verwerkt overeenkomstig de Franse wetgeving voor de vrijheid van informatie van 6 januari 1978, met als doel de kandidaturen te beheren en op te volgen via een recruteringscomputerprogramma op onze site www.sarenza.be. De verantwoordelijke voor het beheer en de behandeling van de kandidaturen is de onderneming Sarenza, NV bij het 'Directoire et Conseil de surveillance' met een kapitaal van €295.916,70. De onderneming Sarenza is ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 480 188 507. De maatschappelijke zetel bevindt zich op 27/29 rue de Choiseul - 75002 Paris - Frankrijk. De verzamelde gegevens worden gebruikt door Sarenza. Ze worden gedurende twee jaar bewaard en dit vanaf het laatste contact met de kandidaat.
Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978, hebben de kandidaten ten alle tijden het toegangsrecht, het rectificatierecht en het annuleringsrecht omtrent de desbetreffende persoonlijke gegevens. De kandidaat heeft de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de verspreiding van zijn/haar gegevens. In dat geval volstaat het om een brief te schrijven naar SARENZA NV - juridisch departement - 27/29 rue de Choiseul - 75002 Paris - Frankrijk.
De kandidaat vermeldt zijn/haar naam, voornaam én adres. De aanvraag dient ondertekend te zijn. In de aanvraag dient het adres vermeld te worden waarnaar het antwoord mag verstuurd worden. Een antwoord zal binnen de 2 maanden verstuurd worden. De termijn gaat in vanaf de ontvangst van de aanvraag en dit volgens de postdatum.

Aanbieding Marvin&Co

Sarenza heeft op de website een speciale aanbieding op twee verschillende selecties van het merk Marvin&Co.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of promoties.
Het aanbod is alleen geldig op artikelen uit dezelfde selectie.
Voorwaarden van het aanbod:
- De Stadsselectie: het eerste artikel van de stadsselectie Marvin&Co koopt u aan €119,99. Het tweede artikel dat u uit de stadsselectie van Marvin&Co aankoopt, kost nog €89,99. Vanaf het derde artikel uit de stadsselectie van Marvin&Co, betaalt u €103,99. De stadsselectie van Marvin&Co kan u vinden via deze link: http://nl.sarenza.be/herenschoenen-stadsschoenen-marvin-co.
- De Casual selectie: het eerste artikel van de casual selectie Marvin&Co koopt u aan €79,99. Het tweede artikel dat u uit de casual selectie van Marvin&Co aankoopt, kost nog €69,99. Vanaf het derde artikel uit de casual selectie van Marvin&Co, betaalt u €73,99. De casual selectie van Marvin&Co kan u vinden via deze link: http://nl.sarenza.be/herenschoenen-casual-marvin-co.

Aanbieding Accessoires

nl.sarenza.be heeft op haar website de volgende specifieke verkoopsvoorwaarden: voor elke aankoop van een paar schoenen en één of meerdere accessoires, is er een korting van 10% op de accessoire(s). 
 
Deze korting berekent zich automatisch in het winkelmandje van de klant. Deze aanbieding is cumuleerbaar met de solden en alle andere lopende aanbiedingen. Alleen de volgende accessoires vallen binnen deze aanbieding: riemen, schoentrekkers, kousen, panty's, onderhoudsproducten, zolen, verzorgingsproducten en schoonheidsproducten voor voeten.